Hotline: 088-499-3151

สัมมนาการสอนภาษาญี่ปุ่นโดยใช้สื่อออนไลน์


สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. ร่วมกับ สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาการสอนภาษาญี่ปุ่นโดยใช้สื่อออนไลน์ มองผ่านวิชาการออกเสียงบน MOOCs (มู้กส์) โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร. ทาคาโกะ โทดะ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนสัทศาสตร์ และสัทวิทยาของภาษาญี่ปุ่น จากมหาวิทยาลัยวาเซดะ ประเทศญี่ปุ่น บรรยายความรู้ด้านการสร้างบทเรียนออนไลน์ผ่านวิชาการออกเสียงเพื่อการสื่อสารหรือ “Japanese Pronunciation for Communication” ที่เผยแพร่บนแพลตฟอร์ม edX หรือ https://www.edx.org โดยมีรองศาสตราจารย์ทัศนีย์ เมธาพิสิฐ รองคณบดีฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์และบัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายกสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย (JSAT) ให้เกียรติเป็นล่ามกิตติมศักดิ์แปลสรุป เพื่อเป็นแนวทางพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นให้แก่ครูผู้สอนทั่วประเทศโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ณ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) สุขุมวิท 29 เมื่อวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา


ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด