Competency ภาคปฏิบัติ... เขาทำกันอย่างไร ?

Competency ภาคปฏิบัติ... เขาทำกันอย่างไร ?

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์
ผู้แปล : -
ISBN : 974-443-220-9
จำนวนหน้า : 176 หน้า
ราคา : 120 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2549

คำแนะนำ

หนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องสืบเนื่องจากหนังสือ “เริ่มต้นอย่างไร... เมื่อจะนำ Competency มาใช้ในองค์กร” เป็นรายละเอียดการแปลงความรู้ในเรื่อง Competency มาสู่ภาคปฏิบัติ ซึ่งเป็นการถ่ายทอดจากประสบการณ์ของผู้เขียนถึงกระบวนการ ขั้นตอน วิธีการ ตลอดจนข้อควรระวังในเรื่องต่าง ๆ ของการนำ Competency มาสู่การปฏิบัติในองค์กรของท่าน


ไม่มีจำหน่าย


รายละเอียด

หนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องสืบเนื่องจากหนังสือ “เริ่มต้นอย่างไร... เมื่อจะนำ Competency มาใช้ในองค์กร”
ซึ่งในเล่มแรกเป็นการปูพื้นความเข้าใจเบื้องต้น เพื่อให้ทำความรู้จักมักคุ้นกับคำว่า Competency และเรื่องต่าง ๆ ที่ควรทราบทั้งหมด

ในเล่มนี้จึงเป็นรายละเอียดของการแปลงความรู้ในเรื่องของ Competency มาสู่ภาคปฏิบัติ
ซึ่งเป็นการถ่ายทอดจากประสบการณ์ของผู้เขียนให้ได้ทราบถึงกระบวนการ ขั้นตอน วิธีการ
ตลอดจนข้อควรระวังในเรื่องต่าง ๆ ของการนำ Competency มาสู่การปฏิบัติในองค์กรของท่านให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้  

นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงเรื่องของการนำผลที่ได้รับจากการพัฒนาระบบ Competency ไปใช้ในองค์กรในด้านต่าง ๆ
เพื่อให้ได้เกิดแนวคิดหรือมุมมองใหม่ ๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ได้อีกด้วย 


หนังสือที่เกี่ยวข้อง