หม้อแปลงไฟฟ้า (รหัสวิชา 2104-2104)

หม้อแปลงไฟฟ้า (รหัสวิชา 2104-2104)

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : ไชยชาญ หินเกิด
ผู้แปล :
ISBN : 978-974-443-658-0
จำนวนหน้า : 240 หน้า
ราคา : 96 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2559

คำแนะนำ

หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา 
หลักสูตร ปวช. พ.ศ. 2556 ของ สอศ. รหัสวิชา 2104-2104 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
และผ่านการตรวจประเมินคุณภาพจาก สอศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ลำดับที่ 15  


ไม่มีจำหน่าย


รายละเอียด

หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา
หลักสูตร ปวช. พ.ศ. 2556 ของ สอศ. รหัสวิชา 2104-2104 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
และผ่านการตรวจประเมินคุณภาพจาก สอศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ลำดับที่ 15  

เนื้อหาประกอบด้วย
* แม่เหล็กและการเหนี่ยวนำ
* หม้อแปลงเฟสเดียว วงจรสมมูล
* โวลต์เตจเรกูเลชัน
* การทดสอบหม้อแปลง
* ประสิทธิภาพ
* เครื่องหมายแสดงขั้ว
* การขนานหม้อแปลง หม้อแปลงสำหรับใช้งานพิเศษ
* หม้อแปลงสามเฟส การระบายความร้อน
* การบำรุงรักษาและการสร้างหม้อแปลงขนาดเล็ก 

เหมาะสำหรับ
นักเรียนระดับ ปวช. และผู้ที่สนใจจะศึกษาเรื่องหม้อแปลงไฟฟ้า
เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพต่อไป
 
 


หนังสือที่เกี่ยวข้อง