เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (รหัสวิชา 2104-2105)

เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (รหัสวิชา 2104-2105)

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : ไชยชาญ หินเกิด
ผู้แปล :
ISBN : 978-974-443-659-7
จำนวนหน้า : 156 หน้า
ราคา : 79 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2559

คำแนะนำ

หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา 
หลักสูตร ปวช. พ.ศ. 2556 ของ สอศ. รหัสวิชา 2104-2105 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
และผ่านการตรวจประเมินคุณภาพจาก สอศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ลำดับที่ 17 


ไม่มีจำหน่าย


รายละเอียด

หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา
หลักสูตร ปวช. พ.ศ. 2556 ของ สอศ. รหัสวิชา 2104-2105 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
และผ่านการตรวจประเมินคุณภาพจาก สอศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ลำดับที่ 17 

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่อง....
* โครงสร้าง และหลักการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ
* วิธีการพันขดลวดอาร์เมเจอร์แบบต่าง ๆ ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส และ 3 เฟส 
* การควบคุมแรงดันไฟฟ้า และการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ
* การบำรุงรักษา และถอดประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ


หนังสือที่เกี่ยวข้อง