วงจรไฟฟ้ากระแสตรง (รหัสวิชา 2104-2002)

วงจรไฟฟ้ากระแสตรง (รหัสวิชา 2104-2002)

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : บรรจง จันทมาศ และ ไชยชาญ หินเกิด
ผู้แปล :
ISBN : 978-974-443-672-6
จำนวนหน้า : 200 หน้า
ราคา : 88 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2559

คำแนะนำ

หนังสือเล่มนี้ได้ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ ประกาศลำดับที่ 85 
เนื้อหาเรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2556  วิชา 2104-2002 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง    


ไม่มีจำหน่าย


รายละเอียด

หนังสือเล่มนี้ได้ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ ประกาศลำดับที่ 85 

เนื้อหาเรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2556  วิชา 2104-2002 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง    

หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนและการปฏิบัติ
โดยกำหนดเนื้อหาสาระเป็น 4 บท  ประกอบด้วย
 บทที่ 1 ความรู้เรื่องไฟฟ้าทั่วไป
 บทที่ 2 ความต้านทานไฟฟ้า ตัวนำไฟฟ้า และฉนวนไฟฟ้า
 บทที่ 3 กฎและวงจรไฟฟ้ากระแสตรง
 บทที่ 4 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้ากระแสตรง

แต่ละบทจะมีเนื้อหาสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่อง มีหลักการคำนวณ การวิเคราะห์และแก้ปัญหาวงจรต่าง ๆ โดยหลักและทฤษฎีในรูปแบบต่าง ๆ กัน ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร

รวมถึงมีแบบฝึกหัดและเฉลยคำตอบ เพื่อวัดความรู้ความเข้าใจและประเมินผลการเรียนด้วย


หนังสือที่เกี่ยวข้อง