มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ (รหัสวิชา 2104-2008)

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ (รหัสวิชา 2104-2008)

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : ไชยชาญ หินเกิด
ผู้แปล :
ISBN : 978-974-443-655-9
จำนวนหน้า : 280 หน้า
ราคา : 106 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2559

คำแนะนำ

หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา 
หลักสูตร ปวช. พ.ศ. 2556 ของ สอศ. รหัสวิชา 2104-2008 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
และผ่านการตรวจประเมินคุณภาพจาก สอศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1  
ประเภทอุตสาหกรรม ลำดับที่ 14  รายละเอียด

หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา
หลักสูตร ปวช. พ.ศ. 2556 ของ สอศ. รหัสวิชา 2104-2008 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
และผ่านการตรวจประเมินคุณภาพจาก สอศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1  
ประเภทอุตสาหกรรม ลำดับที่ 14  

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่อง....
* แม่เหล็ก และการเหนี่ยวนำแม่เหล็ก   
* สปลิตเฟสมอเตอร์
* คาปาซิเตอร์มอเตอร์  
* รีพัลชันมอเตอร์  
* ยูนิเวอร์แซลมอเตอร์  
* เชดเดดโพลมอเตอร์
* ซิงโครนัสมอเตอร์
* มอเตอร์สามเฟส  
* การใช้งานและการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ


หนังสือที่เกี่ยวข้อง