ทฤษฎี ระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์

ทฤษฎี ระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : นพดล เวชวิฐาน
ผู้แปล :
ISBN : 974-8329-67-4
จำนวนหน้า : 192 หน้า
ราคา : 100 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2545

คำแนะนำ

หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงขึ้นสำหรับประกอบการเรียนการสอน (ภาคทฤษฎี) วิชา งานระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2545 สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต์ ของกรมอาชีวศึกษา 


สั่งซื้อหนังสือ   

ถูกใจหนังสือเล่มนี้:
แนะนำหนังสือให้เพื่อน:

รายละเอียด

 เนื้อหาในเล่มครอบคลุมภาคทฤษฎีของระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ (EFI) ของเครื่องยนต์หัวฉีด ตั้งแต่ หลักการพื้นฐานของระบบ EFI แบบธรรมดา จนถึงระบบที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์  

อาทิ อัตราส่วนผสมของเชื้อเพลิงที่เครื่องยนต์ต้องการในสภาวะการทำงานต่าง ๆ, หลักการของระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์, หน้าที่ ส่วนประกอบ และการทำงานของอุปกรณ์ในระบบ EFI , ระบบควบคุมเครื่องยนต์ด้วยคอมพิวเตอร์ TCCS ที่ใช้ในรถยนต์ และวงจรไฟฟ้าควบคุมระบบ EFI 


หนังสือที่เกี่ยวข้อง