เวลาทำการวันศุกร์ 8.00-17.00 น.

ปฏิทินอบรมสำหรับผู้สอนภาษาประจำปี 2563

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
School of Language & Culture, Technology Promotion Association (Thailand-Japan)


โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมวิธีการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศสำหรับบุคคลทั่วไปตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการถ่ายทอดภาษาไทยที่ได้มาตรฐานแก่ชาวต่างชาติ และมีจุดมุ่งหมายที่จะผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพในการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ นอกจากนี้ทางสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) โดยโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ยังเป็นผู้ดำเนินโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพงานภาษาต่างประเทศและล่ามแปล อาชีพผู้สอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) อีกด้วย

คณาจารย์ผู้เป็นวิทยากรในโครงการล้วนเป็นผู้เชี่ยวชาญ คร่ำหวอดในแวดวงการศึกษาไทย และเป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพฯ อาชีพผู้สอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติจนสำเร็จลุล่วง ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เทคนิค วิธีการสอน และวิธีการนำเสนออย่างมืออาชีพ เมื่อจบหลักสูตรแล้วผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร และมีสิทธิ์สมัครเป็นอาจารย์พิเศษของโรงเรียนฯ

คลิกเพื่อแสดงหลักสูตรตามสีของหมวดหมู่

ปฏิทินอบรมประจำปี 2563

วันที่อบรมเวลาหัวข้ออบรมชั่วโมงอบรมรายละเอียด/สมัคร
กรกฎาคม
11 กรกฎาคม - 19 กันยายน 2563 9.00-16.00 อบรมวิธีการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ (หลักสูตรระยะยาว) เต็ม 66*
อบรมวิธีการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ (หลักสูตรออนไลน์) เต็ม
18 กรกฎาคม 2563 9.00-12.00 บุคลิกภาพและการพูดสำหรับผู้สอน
(ผศ.ดร. พิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ)
3
สิงหาคม
8 สิงหาคม 2563 9.00-12.00 การทำสื่อการสอนโดยใช้โปรแกรม PowerPoint Microsoft Office 365 สำหรับผู้เริ่มต้น
(อ. จงกล คงคารัตน์)
3
8 สิงหาคม 2563 13.00-16.00 Classroom Management in a Multicultural Setting
(อ. อาภาพร เอี่ยมอุบล)
3
11 กรกฎาคม - 19 กันยายน 2563 9.00-16.00 อบรมวิธีการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ (หลักสูตรระยะยาว) เต็ม 66*
อบรมวิธีการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ (หลักสูตรออนไลน์) เต็ม
กันยายน
12 กันยายน 2563 9.00-12.00 คำเหมือน คำคล้าย ใน มินนะ โนะ นิฮงโกะ สอนอย่างไร สอนไม่ยาก !!!
(อ. พรเพ็ญ ไพลินอนุรักษ์)
3
12 กันยายน 2563 13.00-16.00 สรุปไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นสำหรับผู้สอน
(อ. พรเพ็ญ ไพลินอนุรักษ์)
3
11 กรกฎาคม - 19 กันยายน 2563 9.00-16.00 อบรมวิธีการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ (หลักสูตรระยะยาว) เต็ม 66*
อบรมวิธีการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ (หลักสูตรออนไลน์) เต็ม
ตุลาคม
17 ตุลาคม 2563 13.00-16.00 ก้าวสู่มืออาชีพการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ
(อ. พัทธยา จิตต์เมตตา)
3
31 ตุลาคม 2563 13.00-16.00 การสอนการออกเสียงภาษาไทยจากมุมมองทางภาษาศาสตร์
(ดร. ธนศักดิ์ ศิริคะเณรัตน์)
3
พฤศจิกายน
7 พฤศจิกายน 2563 9.00-16.00 Business Image for Smart Workforce
(อ. อาภาพร เอี่ยมอุบล)
6
14 พฤศจิกายน 2563 9.00-12.00 การสอนการออกเสียงภาษาญี่ปุ่น
(อ. วรรณา ตติยโชคสกุล)
3
28 พฤศจิกายน 2563 9.00-16.00 การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อการสอนภาษาไทยให้แก่ชาวต่างชาติ
(อ. ประสิทธิ์ชัย สำเภาทอง)
6