คอร์สภาษาญี่ปุ่น


รอบเรียน
วันธรรมดา : จันทร์,พุธ,ศุกร์ / จันทร์,พุธ / อังคาร,พฤหัสบดี เวลา 18.30-20.30 น.
วันเสาร์และอาทิตย์ : เวลา 8.30-12.30 น. และ 13.15-17.15 น.

ชั้นต้น

สำหรับผู้เรียนที่ไม่มีความรู้พื้นฐานภาษาญี่ปุ่น เน้นการฝึกฝนทักษะทั้ง 4 ด้าน คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยอาจารย์ชาวไทยและชาวญี่ปุ่น มีคอร์สเรียนตั้งแต่ JD01-JD16

ชั้นกลาง

สำหรับผู้ที่เรียนจบหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น ครอบคลุมความรู้ของการสอบวัดระดับ (JLPT) ระดับ N2 และ N3 มีคอร์สเรียนตั้งแต่ JM01-JM08

ชั้นสูง

สำหรับผู้เรียนจบหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นระดับชั้นกลาง สอนโดยอาจารย์ชาวญี่ปุ่น ความรู้ที่ได้สามารถนำไปสอบวัดระดับ (JLPT) ระดับ N1 ฟังและจับประเด็นสนทนาที่มีความเร็วในการพูดที่เป็นธรรมชาติได้ มีคอร์สเรียนตั้งแต่ JA01-JA04
การสอบวัดความรู้ (สำหรับผู้มีพื้นฐาน)

ผู้มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นและผู้ที่ประสงค์จะเรียนต่อ ต้องทดสอบก่อนเข้าเรียนตามวัน-เวลาดังนี้

วันสอบเวลาสอบ (1 ชม. 45 นาที)
จันทร์-ศุกร์14.00-15.45 / 18.30-20.15
เสาร์-อาทิตย์14.00-15.45

มีค่าธรรมเนียมการสอบ 100 บาท

ดูคอร์สเรียน
รอบเรียน
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 – 12.30 น.
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 13.00 – 17.00 น.

ชั้นต้น

สำหรับผู้เรียนที่ไม่มีความรู้พื้นฐานภาษาญี่ปุ่น อยากเก่งภาษาญี่ปุ่นในระยะเวลาอันสั้น ต้องการเรียนอย่างเร่งด่วน หรือมีโครงการไปญี่ปุ่น จบชั้นต้นสามารถสอบวัดระดับภาษา ญี่ปุ่นระดับ N4 เน้นการฝึกฝนทักษะทั้ง 4 ด้าน คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน และไวยากรณ์ สอนโดยอาจารย์ชาวไทยและชาวญี่ปุ่น มีคอร์สเรียนตั้งแต่ JI01 – JI04

ชั้นกลาง

สำหรับผู้ที่เรียนจบหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น ความรู้ที่ได้สามารถนำไปสอบวัดระดับ (JLPT) ระดับ N2 และ N3 สามารถสื่อสารในชีวิตประจำวัน สอนโดยอาจารย์ไทยและชาวญี่ปุ่น มีคอร์สเรียนตั้งแต่ JI05 –JI07

ชั้นสูง

สำหรับผู้เรียนจบหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นระดับชั้นกลาง สอนโดยอาจารย์ชาวญี่ปุ่น ความรู้ที่ได้สามารถนำไปสอบวัดระดับ (JLPT) ระดับ N1 ฟังและจับประเด็นสนทนาที่มีความเร็วในการพูดที่เป็นธรรมชาติได้ มีคอร์สเรียนตั้งแต่ JI08 – JI10
การสอบวัดความรู้ (สำหรับผู้มีพื้นฐาน)

ผู้มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นและผู้ที่ประสงค์จะเรียนต่อ ต้องทดสอบก่อนเข้าเรียนตามวัน-เวลาดังนี้

วันสอบเวลาสอบ (1 ชม. 45 นาที)
จันทร์-ศุกร์14.00-15.45 / 18.30-20.15
เสาร์-อาทิตย์14.00-15.45

มีค่าธรรมเนียมการสอบ 100 บาท

ดูคอร์สเรียน

ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นเฉพาะทาง ดังนี้

 • คอร์สเตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N1 – N4
 • คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N1 – N 4
 • คอร์สภาษาญี่ปุ่น ล่ามและการแปล
 • คอร์สสนทนาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ระดับต้น
 • คอร์สสนทนาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ระดับกลาง
 • คอร์สสนทนาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
 • คอร์สสนทนาภาษาญี่ปุ่น ระดับกลาง
 • คอร์สภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น (เรียนด้วยอักษรโรมันจิ)
 • คอร์สภาษาญี่ปุ่นเพื่อเอาตัวรอดในประเทศญี่ปุ่น
 • คอร์สติวสอบ PAT ภาษาญี่ปุ่น

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ผู้ที่ต้องการเรียนเนื้อหานอกเหนือจากคอร์สปกติ
 2. ผู้ที่ไม่สามารถมาเรียนตามวัน – เวลาที่กำหนดไว้ หรือต้องการเรียนแบบตัวต่อตัว
 3. บริษัทที่ต้องการจัดคอร์ส In House หรือเรียนนอกสถานที่

การจัดกลุ่ม

 • ไพรเวท ผู้เรียน 1 คน
 • กรุ๊ป กลุ่มละ 2-5 คน / 6- 10 คน / 11- 20 คน

** กรณีที่เรียนเป็นกลุ่ม ผู้เรียนต้องมีความรู้ที่ใกล้เคียงกัน หากไม่แน่ใจ สามารถทดลองสอบวัดระดับได้

การสอบวัดความรู้ (สำหรับผู้มีพื้นฐาน)

ผู้มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นมาแล้วและผู้ที่ประสงค์จะเรียนต่อ ต้องทดสอบก่อนเข้าเรียน ตามวัน-เวลาดังนี้

วันสอบเวลาสอบ (1 ชม. 45 นาที)
จันทร์-ศุกร์14.00-15.45 / 18.30-20.15
เสาร์-อาทิตย์14.00-15.45

มีค่าธรรมเนียมการสอบ 100 บาท

หลักสูตร

สามารถกำหนดตามความต้องการ หรือลักษณะการใช้งานของผู้เรียนได้

วัน - เวลา

ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้เรียน
** หากคอร์สเริ่มแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเวลาเรียนได้**

การหยุดเรียน

เพื่อประสิทธิภาพของการเรียน ควรเข้าเรียนอย่างสมำ่เสมอตามตารางที่ตกลงกัน
ในกรณีที่จำเป็น ผู้เรียนสามารแจ้งหยุดเรียนและชดเชยได้ ตามเงื่อนไขที่โรงเรียนกำหนด

สถานที่เรียน

สามารถเรียนได้ทั้งใน ส.ส.ท. และนอกสถานที่
** มี Vat 7%

ประกาศนียบัตร

ทางโรงเรียนจะมอบประกาศนียบัตรรับรองสำหรับผู้ที่เรียนคอร์ส 60 ชม. ขึ้นไป

ขั้นตอนการสมัครเรียน

กรอกใบสมัคร โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
** ในกรณีเป็นคอร์ส In-House สามารถออกใบเสนอราคาได้ (มี Vat 7%)

การชำระเงิน

เพื่อเป็นการยืนยันการเรียน กรุณาชำระค่าเรียนก่อนวันเริ่มเรียน
กรณีที่เป็นบริษัทและออกใบเสนอราคา ขอให้คอนเฟิร์มใบเสนอราคกลับมา โดยโรงเรียนจะออกใบแจ้งหนี้ซึ่งสามารถขำระเงินตามที่กำหนดให้

ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัคร
สุขุมวิท รังสิต

เมื่อกรอกใบสมัครแล้ว กรุณาส่งใบสมัครมาที่อีเมลของแต่ละสาขา
โดยทางโรงเรียนจะมีเวลาในการดําเนินงานประมาณ 2 อาทิตย์ก่อนเริ่มคอร์ส