คอร์สภาษาญี่ปุ่น


รอบเรียนและระยะเวลาในการเรียนต่อคอร์ส

จำนวนชั่วโมงเรียนในแต่ละระดับ

ระดับต้น (JB01-JB12)

สำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้พื้นฐานภาษาญี่ปุ่นมาก่อน เน้นการฝึกฝนทักษะทั้ง 4 ด้าน คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน เทียบเท่าการสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่น (Japanese Language Proficiency Test (JLPT)) ระดับ N5 ถึง N4 โดยผู้สอนชาวไทยและชาวญี่ปุ่น เริ่มตั้งแต่ JB01 ถึง JB12 รวม 12 คอร์ส 504 ชั่วโมง

ระดับกลาง (JM01-JM08)

สำหรับผู้ที่เรียนจบระดับต้น หรือผ่านการเรียนภาษาญี่ปุ่นมาประมาณ 500 ชั่วโมง เนื้อหาการเรียนจะครอบคลุมความรู้ภาษาญี่ปุ่นเทียบเท่า JLPT ระดับ N3 ถึง N2 โดยผู้สอนชาวไทยและชาวญี่ปุ่น เริ่มตั้งแต่ JM01 ถึง JM08 รวม 8 คอร์ส 544 ชั่วโมง

ระดับสูง (JA01-JA04)

สำหรับผู้ที่เรียนจบระดับกลาง หรือผ่านการเรียนภาษาญี่ปุ่นมาประมาณ 1,000 ชั่วโมง ความรู้ที่ได้จะใกล้เคียงกับ JLPT ระดับ N1 สามารถฟังและจับประเด็นสนทนาที่มีความเร็วในการพูดที่เป็นธรรมชาติได้ สอนโดยผู้สอนชาวญี่ปุ่น เริ่มตั้งแต่ JA01 ถึง JA04 รวม 4 คอร์ส 256 ชั่วโมง
เกี่ยวกับการออกวุฒิบัตร
 • ผู้ที่สอบผ่าน 60% ขึ้นไป จะได้รับวุฒิบัตร
การสอบวัดระดับ (สำหรับผู้ที่มีพื้นฐาน)

สำหรับผู้ที่มีความรู้พื้นฐานภาษาญี่ปุ่นและประสงค์จะเข้าเรียน สามารถสมัครสอบที่สำนักงานโรงเรียน โดยชำระค่าธรรมเนียม 100 บาทก่อนการสอบ ตามวันเวลาต่อไปนี้ (ควรมาถึงก่อนเวลาสอบ 15 นาที)

สาขาสุขุมวิท : จันทร์,พุธ 14.00 น.
อังคาร,พฤหัสบดี 14.00 และ 18.30 น.
ศุกร์ - อาทิตย์ 14.00 น.
ดูปฏิทินวันหยุดโรงเรียน

หมายเหตุ ;
 • ให้เวลาทดสอบ 1 ชั่วโมง 45 นาที ข้อสอบเรียงลําดับจากง่ายไปยากและเป็นตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นทั้งหมด
 • กรณีหยุดเรียนไม่เกิน 1 ปี สามารถสมัครเรียนทบทวนหรือเรียนคอร์สต่อเนื่องได้ โดยไม่ต้องสอบวัดระดับใหม่ ดูขั้นตอนการสมัครได้ที่ C. ผู้เรียนปัจจุบัน* /ผู้ที่เคยเรียนกับ ส.ส.ท. ไม่เกิน 1 ปี

สมัครเรียน

สมัครผ่านระบบ SLC E-Registration

รอบเรียนและระยะเวลาในการเรียนต่อคอร์ส

จำนวนชั่วโมงเรียนในแต่ละระดับ

ระดับต้น (JI01-JI04)

สำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้พื้นฐานภาษาญี่ปุ่นมาก่อน และต้องการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นในระยะเวลาอันสั้น หรือผู้ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน เช่น เตรียมตัวไปศึกษาต่อ หรือดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น เน้นการฝึกฝนทักษะทั้ง 4 ด้าน คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน เทียบเท่าการสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่น (Japanese Language Proficiency Test (JLPT)) ระดับ N5 ถึง N4 โดยผู้สอนชาวไทยและชาวญี่ปุ่น เริ่มตั้งแต่ JI01 ถึง JI04 รวม 4 คอร์ส 468 ชั่วโมง

ระดับกลาง (JI05-JI08)

สำหรับผู้ที่เรียนจบระดับต้น หรือผ่านการเรียนภาษาญี่ปุ่นมาประมาณ 500 ชั่วโมง เนื้อหาการเรียนจะครอบคลุมความรู้ภาษาญี่ปุ่นเทียบเท่า JLPT ระดับ N3 ถึง N2 โดยผู้สอนชาวไทยและชาวญี่ปุ่น เริ่มตั้งแต่ JI05 ถึง JI08 รวม 4 คอร์ส 480 ชั่วโมง

ระดับสูง (JI09-JI10)

สำหรับผู้ที่เรียนจบระดับกลาง หรือผ่านการเรียนภาษาญี่ปุ่นมาประมาณ 1,000 ชั่วโมง ความรู้ที่ได้จะใกล้เคียงกับ JLPT ระดับ N1 สามารถฟังและจับประเด็นสนทนาที่มีความเร็วในการพูดที่เป็นธรรมชาติได้ สอนโดยผู้สอนชาวญี่ปุ่น เริ่มตั้งแต่ JI09 ถึง JI10 รวม 2 คอร์ส 240 ชั่วโมง
เกี่ยวกับการออกวุฒิบัตร
 • ผู้ที่สอบผ่าน 60% ขึ้นไป จะได้รับวุฒิบัตร
การสอบวัดระดับ (สำหรับผู้ที่มีพื้นฐาน)

สำหรับผู้ที่มีความรู้พื้นฐานภาษาญี่ปุ่นและประสงค์จะเข้าเรียน สามารถสมัครสอบที่สำนักงานโรงเรียน โดยชำระค่าธรรมเนียม 100 บาทก่อนการสอบ ตามวันเวลาต่อไปนี้ (ควรมาถึงก่อนเวลาสอบ 15 นาที)

สาขาสุขุมวิท : จันทร์,พุธ 14.00 น.
อังคาร,พฤหัสบดี 14.00 และ 18.30 น.
ศุกร์ - อาทิตย์ 14.00 น.
ดูปฏิทินวันหยุดโรงเรียน

หมายเหตุ ;
 • ให้เวลาทดสอบ 1 ชั่วโมง 45 นาที ข้อสอบเรียงลําดับจากง่ายไปยากและเป็นตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นทั้งหมด
 • กรณีหยุดเรียนไม่เกิน 1 ปี สามารถสมัครเรียนทบทวนหรือเรียนคอร์สต่อเนื่องได้ โดยไม่ต้องสอบวัดระดับใหม่ ดูขั้นตอนการสมัครได้ที่ C. ผู้เรียนปัจจุบัน* /ผู้ที่เคยเรียนกับ ส.ส.ท. ไม่เกิน 1 ปี

สมัครเรียน

สมัครผ่านระบบ SLC E-Registration

ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นเฉพาะทาง ดังนี้

 • คอร์สเตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N1 – N4
 • คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N1 – N 4
 • คอร์สภาษาญี่ปุ่น ล่ามและการแปล
 • คอร์สสนทนาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ระดับต้น
 • คอร์สสนทนาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ระดับกลาง
 • คอร์สสนทนาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
 • คอร์สสนทนาภาษาญี่ปุ่น ระดับกลาง
 • คอร์สภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น (เรียนด้วยอักษรโรมันจิ)
 • คอร์สภาษาญี่ปุ่นเพื่อเอาตัวรอดในประเทศญี่ปุ่น

คอร์สเรียนส่วนตัว หมายถึง ผู้เรียนที่มีความประสงค์จะเรียนแบบตัวต่อตัว
คอร์สกลุ่มเฉพาะ หมายถึง ผู้เรียนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปที่มีความประสงค์จะเรียนเฉพาะกลุ่ม
กรณีต่อไปนี้ ขอแนะนำให้ท่านเลือกเรียนคอร์สเรียนส่วนตัว หรือจัดเป็นคอร์สกลุ่มเฉพาะ

เกี่ยวกับตารางเรียนและหลักสูตร

 • โรงเรียนจะจัดตารางเรียนและกำหนดหลักสูตรตามความต้องการของผู้เรียน

ข้อพึงระวัง:
* ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหลักสูตรและตารางเรียน หลังจากคอร์สเริ่มเรียนแล้ว
* กรณีคอร์สกลุ่มเฉพาะ ผู้เรียนทุกคนควรมีระดับการศึกษาหรือระดับความรู้ภาษานั้นๆ ใกล้เคียงกัน
* หากไม่แน่ใจในระดับความรู้ภาษา สามารถทดสอบวัดระดับก่อนเริ่มเรียนได้ (มีค่าใช้จ่าย)

เกี่ยวกับการยกเลิกชั่วโมงเรียน

 • กรณีที่มีความจำเป็นต้องหยุดเรียน สามารถแจ้งยกเลิกได้ตามเงื่อนไข กรุณาตรวจสอบและรับทราบเงื่อนไขก่อนตกลงทำสัญญา (เงื่อนไขจำนวนวันที่สามารถลาหยุดจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับจำนวนชั่วโมงเรียน)

ข้อพึงระวัง:
* การลาหยุดเรียนบ่อยหรือทิ้งช่วงเป็นเวลานาน อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพและทำให้ไม่ประสบความสำเร็จในการเรียนได้

เกี่ยวกับค่าเรียน

 • ราคาค่าเรียนยังไม่รวม ค่าตำราเรียน ค่าจัดทำเอกสารการสอน (ขึ้นอยู่กับแต่ละหลักสูตร) และมี VAT 7%

เกี่ยวกับสถานที่เรียน

 • สามารถกำหนดสถานที่เรียน ภายในโรงเรียน หรือ นอกสถานที่ (ที่เหมาะสม) ได้

ข้อพึงระวัง:
* กรณีมีความประสงค์เรียนนอกสถานที่ จะมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับผู้สอน โดยคำนวณตามระยะทางและจำนวนครั้งที่สอนและมี VAT 7%

เกี่ยวกับการออกวุฒิบัตร

 • ผู้ที่ผ่านการเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของชั่วโมงเรียน หรือสอบผ่าน 60% ขึ้นไป (กรณีที่มีการทดสอบ) จะได้วุฒิบัตร

วิธีการสมัคร

 • กรุณาดาวน์โหลดใบสมัครระบุสาขาจากลิงก์ด้านล่าง
 • หลังจากกรอกใบสมัครเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งอีเมลถึงผู้ประสานงานล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนวันที่ต้องการเริ่มเรียน
 • สามารถออกใบเสนอราคาในนามบริษัทได้

การชำระเงิน

 • เพื่อเป็นการยืนยันการเรียน กรุณาชำระค่าเรียนก่อนวันเริ่มเรียน
 • กรณีที่เป็นคอร์สบริษัท หลังจากโรงเรียนออกใบเสนอราคาและผู้มีอำนาจของบริษัทลงนามส่งกลับมาเท่านั้นจึงจะถือเป็นการยืนยันการเรียน จากนั้นโรงเรียนจะออกใบแจ้งหนี้โดยมีกำหนดชำระเงินตามเครดิตที่ระบุไว้ในเอกสาร

กรณีที่เป็นบริษัทและออกใบเสนอราคา ขอให้คอนเฟิร์มใบเสนอราคากลับมา โดยโรงเรียนจะออกใบแจ้งหนี้ซึ่งสามารถชำระเงินตามที่กำหนดให้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel : 088-499-3151, 095-623-7548, 095-623-0754 E-mail: xtracourse@tpa.or.th