เดือน ก.ย. เวลาทำการวันศุกร์ 8.00-17.00 น.

About Us เกี่ยวกับเรา

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
School of Language & Culture, Technology Promotion Association (Thailand-Japan)
泰日経済技術振興協会付属語学学校


ปรัชญาโรงเรียน : คุณภาพ คุณธรรม คุณประโยชน์ Quality Integrity Utility

โรงเรียนภาษาเริ่มดำเนินกิจกรรมสอนภาษาญี่ปุ่นให้กับคนไทย และสอนภาษาไทยให้กับคนญี่ปุ่นพร้อมกับการก่อกำเนิดสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2516 ด้วยเห็นความสำคัญของภาษาที่เป็นสื่อกลางสำคัญในการสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นสู่ประเทศไทย อันเป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์หลักของสมาคม

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม จัดตั้งเป็นโรงเรียนประเภทอาชีวศึกษานอกระบบ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในซอยสุขุมวิท 29 กรุงเทพฯ และเพื่อรองรับความต้องการของผู้เรียนในเขตปริมณฑล และเขตโรงงานอุตสาหกรรมญี่ปุ่น ในปี พ.ศ.2544 ได้ขยายสาขาไปยังศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ปทุมธานี

นอกจากการให้บริการสอน 5 ภาษา ได้แก่ ญี่ปุ่น ไทย จีน อังกฤษ เกาหลี ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับสาขาวิชาชีพต่างๆ ภายในโรงเรียนแล้ว ยังมีบริการรับจัดสอนนอกสถานที่ (In house) และสอนแบบส่วนตัวให้กับพนักงานในบริษัทและนิคมอุตสาหกรรม ดำเนินการสอนโดยอาจารย์ผู้ชำนาญการที่มีคุณวุฒิผ่านการทดสอบการสอนทั้งชาวต่างชาติและชาวไทย ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่ผสมผสานระหว่างผู้สอนเจ้าของภาษาและผู้สอนชาวไทย ทำให้โรงเรียนสามารถจัดโปรแกรมการสอนที่เหมาะกับผู้เรียนได้หลากหลายและมีประสิทธิผลสูงสุด

slc
slc
slc
slc

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ Prizes of pride

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ส.ส.ท. ได้รับรางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ดังนี้

prizes of pride