เวลาทำการวันศุกร์ 8.00-17.00 น.

Calendar ปฏิทินวันหยุด

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
School of Language & Culture, Technology Promotion Association (Thailand-Japan)