หลักสูตรอบรมผู้สอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพ 30 ชม.


หลักสูตรอบรมผู้สอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติเพื่อพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพ

เหมาะสำหรับ
  • ผู้ที่มีประสบการณ์การสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ ที่ต้องการพัฒนาความรู้เพิ่มเติม

*ผู้ที่ไม่มีประสบการณ์การสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติสามารถเข้าอบรมได้ แต่จะไม่มีหัวข้อพื้นฐานด้านการจัดการเรียนการสอนโดยตรง เช่น สัทอักษร (IPA) วิธีการสอนการออกเสียงภาษาไทย วิธีการสอนสนทนาภาษาไทย วิธีการสอนอ่านเขียนภาษาไทย ดังเช่นโครงการอบรมวิธีการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ

หัวข้ออบรมวิทยากร
1หลักการ ความรู้ ทฤษฎีที่จำเป็นในการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติดร.นิตยา กาญจนะวรรณ
2การสอนการออกเสียงจากมุมมองทางภาษาศาสตร์ –อบรมเชิงปฏิบัติการ–ดร.ธนศักดิ์ ศิริคะเณรัตน์
3ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับสมอง : การเรียนรู้คำศัพท์และไวยากรณ์
4การออกแบบกิจกรรมและการใช้เทคโนโลยีประกอบการสอนของชั้นเรียนในศตวรรษที่ 21อ.ประสิทธิ์ชัย สำเภาทอง
5จากครูเป็น COACH และ FACILITATOR : สอนภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศแก่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 อย่างไรดีผศ.ดร.พิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ
6บุคลิกภาพและการพูดสำหรับผู้สอน –อบรมเชิงปฏิบัติการ–
7คนชาติใด วัยไหน ก็เรียนภาษาไทยได้อย่างสนุกด้วย GAME-BASED LEARNINGอ.กนกวรรณ องค์บริรักษ์กุล
8การบริหารจัดการห้องเรียน : CLASSROOM MANAGEMENT IN A MULTICULTURAL SETTINGอ.อาภาพร เอี่ยมอุบล
9สอนอย่างไรให้เข้า (ถึง) ใจวัฒนธรรมดร.พัชรินทร์ บูรณะกร
10จิตวิทยาเพื่อพัฒนาทักษะการสอนภาษาต่างประเทศดร.นันทวิทย์ เผ่ามหานาคะ

สมัครอบรมผู้สอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพ 30 ชม.