โครงการอบรมวิธีการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 66 ชม.


โครงการอบรมวิธีการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ

เหมาะสำหรับ
  • ผู้ที่ไม่มีประสบการณ์การสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ ที่ต้องการความรู้พื้นฐานสำหรับการจัดการเรียนการสอน
  • ผู้ที่มีประสบการณ์การสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ ที่ต้องการความรู้และหลักการการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศที่ถูกต้องเหมาะสมเพิ่มเติม
หัวข้ออบรมวิทยากร
1ความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพผู้สอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติดร.นิตยา กาญจนะวรรณ
2วิธีการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
3ระบบอักษรโรมันประเภทต่าง ๆ ในตำราเรียนไทยดร.วีรยุทธ พจน์เสถียรกุล
4สัทอักษรในการสอนภาษาไทย
5การสอนการออกเสียงภาษาไทยอ.อาภาพร เอี่ยมอุบล
6ปัญหาที่พบบ่อยในการออกเสียงภาษาไทย
7ภาษากับวัฒนธรรมไทยรศ.นวลทิพย์ เพิ่มเกษร
8การสอนสนทนาภาษาไทยอ.พัทธยา จิตต์เมตตา
9การวางแผนการสอน
10การสอนการเขียนภาษาไทยอ.อาภาพร เอี่ยมอุบล
11สาธิตการสอนการอ่านเขียนภาษาไทยอ.ศศิธร มัตซึโมโตะ
12ลักษณะเฉพาะของภาษาไทยผศ.ดร.พิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ
13เทคนิคการจัดกิจกรรมเพื่อสอนทักษะการสื่อสาร
14แนะนำการใช้สื่อที่เหมาะสมประกอบการเรียนการสอนอ.สิริลักษม์ หิริโอตัปปะ
15จิตวิทยาการสอนภาษาดร.นันทวิทย์ เผ่ามหานาคะ
16สาธิตการสอนภาษาไทยโดยสมมุติให้ผู้อบรมเป็นผู้เรียนอ.วลีรัตน์ วรรณมโนมัย
17การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาษาไทยอ.อธิชา แย้มกมล
18การปฏิบัติการทดลองสอนในชั้นเรียนดร.นิตยา กาญจนะวรรณ

สมัครอบรมวิธีการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 66 ชม.