FMEA การวิเคราะห์อาการขัดข้องและผลกระทบ

FMEA การวิเคราะห์อาการขัดข้องและผลกระทบ

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ
ผู้แปล : -
ISBN : 978-974-443-302-2
จำนวนหน้า : 168 หน้า
ราคา : 200 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2550

คำแนะนำ

หนังสือ FMEA การวิเคราะห์อาการขัดข้องและผลกระทบเล่มนี้รวบรวมประเด็นสำคัญ ๆ สำหรับกำหนดแนวความคิด และวิธีการ ตลอดจนการดำเนินงานทีละขั้นตอนของ FMEA 


ไม่มีจำหน่าย สั่งซื้อ E-Book


รายละเอียด
หนังสือ FMEA การวิเคราะห์อาการขัดข้องและผลกระทบเล่มนี้ ได้รวบรวมประเด็นสำคัญ ๆ สำหรับกำหนดแนวความคิด และวิธีการ ตลอดจนการดำเนินงานทีละขั้นตอนของ FMEA สำหรับการออกแบบและกระบวนการ
 
สำหรับเป็นคู่มือประกอบการแก้ปัญหาในการวางแผนคุณภาพ การออกแบบคุณภาพ การแก้ปัญหาคุณภาพ ตลอดจนการวิเคราะห์เพื่อการประเมินความเสี่ยง ขั้นตอนทั่วไปของการจัดทำ FMEA  รวมถึงการวิเคราะห์สาเหตุจากความผิดพลาด วิธีป้องกันความผิดพลาด เป็นต้น
 
เนื้อหาประกอบด้วย
บทที่ 1  คุณภาพและการออกแบบคุณภาพ
บทที่ 2  ความหมายและแนวความคิด FMEA
บทที่ 3  การวิเคราะห์หน้าที่ของกระบวนการ
บทที่ 4  การวิเคราะห์สาเหตุของข้อบกพร่อง
บทที่ 5  การควบคุมกระบวนการ
บทที่ 6  FMEA สำหรับการออกแบบ
บทที่ 7  FMEA สำหรับกระบวนการ

เหมาะสำหรับ
นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคุณภาพ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ นักวิจัยสาขาวิศวกรรมคุณภาพ การออกแบบเชิงวิศวกรรม blackbelt และ greenbelt ของ Six Sigma 

หนังสือที่เกี่ยวข้อง

E-Book