วิศวกรรมหุ่นยนต์

วิศวกรรมหุ่นยนต์

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : ผศ. ดร. สถาพร ลักษณะเจริญ
ผู้แปล : -
ISBN : 974-443-151-2
จำนวนหน้า : 192 หน้า
ราคา : 150 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2548

คำแนะนำ

เป็นหนังสือที่รวบรวมความรู้วิชาการหุ่นยนต์อย่างครบถ้วน เป็นเล่มแรกที่ตีพิมพ์เป็นภาษาไทย ซึ่งได้รวบรวมจากประสบการณ์สอนทั้งในและต่างประเทศของผู้เขียน ซึ่งวิชานี้ได้บรรจุไว้ในหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545  


ไม่มีจำหน่าย


รายละเอียด

เป็นหนังสือที่รวบรวมความรู้วิชาการหุ่นยนต์อย่างครบถ้วน เป็นเล่มแรกที่ตีพิมพ์เป็นภาษาไทย
ซึ่งได้รวบรวมจากประสบการณ์สอนทั้งในและต่างประเทศของผู้เขียน
ซึ่งวิชานี้ได้บรรจุไว้ในหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545

เนื้อหาวิชาประกอบไปด้วย
- หลักการพื้นฐานของหุ่นยนต์  
- จลนศาสตร์ไปข้างหน้าของแขนกล  
- เมตริกซ์การหมุน  ตำแหน่ง  ความเร็ว  และความเร่ง  
- จลนศาสตร์ผกผันของแขนกล
- จาโคเบียน
- สมการเคลื่อนที่ของแขนกล  
- อุปกรณ์หยั่งสัญญาณหรือเซ็นเซอร์  
- ระบบขับเคลื่อนส่งกำลังหรือชุดขับ  
- การวางแผนเส้นทางการเคลื่อนที่และการควบคุม

โดยเนื้อหาส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปในเนื้อหาทางจลนศาสตร์และพลศาสตร์ของแขนกล
ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการศึกษาวิชาหุ่นยนต์ มีการยกตัวอย่างใกล้ตัว เข้าใจง่าย สามารถใช้ศึกษาได้ด้วยตัวเอง

เหมาะสำหรับ
ช่างเทคนิค วิศวกร อาจารย์/นักศึกษาระดับ ปวช.  ปวส. ปริญญาตรี เพื่อใช้ประกอบการสอนวิชาหุ่นยนต์ 


หนังสือที่เกี่ยวข้อง