สรุปกฎหมายสำหรับ จป.วิชาชีพ : ส่งเสริมการดำเนินงานของ จป.วิชาชีพ

2020-05-26 14:20:01
 
สรุปกฎหมาย สำหรับ จป.วิชาชีพ
       กฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัยนับเป็นเครื่องมือสำคัญต่อการขับเคลื่อนและส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการต่าง ๆ มีการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
       โดยเฉพาะสำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ หรือ จป.วิชาชีพ ผู้ซึ่งมีบทบาทและหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความปลอดภัย ทั้งต่อสุขภาพและชีวิต รวมถึงป้องกันและควบคุมอุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้น
        การดำเนินงานโดยทั่วไปของสถานประกอบกิจการจะต้องเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ ได้แก่ กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย ส่งผลให้มีกฎหมายหลายฉบับที่ถูกประกาศออกมาเพื่อใช้บังคับ
        จป.วิชาชีพจึงจำเป็นต้องรวบรวมและวิเคราะห์ว่ามีกฎหมายและข้อกำหนดฉบับใดบ้างที่สถานประกอบกิจการเข้าข่ายต้องปฏิบัติตาม ก่อนจะประเมินความสอดคล้องว่า สถานประกอบกิจการได้ดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกฎหมายที่กำหนดไว้หรือไม่
        เล่าเรื่องหนังสือตอนนี้ จึงขอแนะนำ “สรุปกฎหมาย สำหรับ จป.วิชาชีพ” โดย ทัศณุ เรืองสุวรรณ์ ซึ่งเรียบเรียงจากประสบการณ์สอนและเป็นวิทยากรฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับ จป.วิชาชีพ
        “สรุปกฎหมาย สำหรับ จป.วิชาชีพ” สรุปสาระสำคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งส่วนกระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงมหาดไทย มีหมายเหตุระบุกฎหมายฉบับเต็มและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สำหรับให้ผู้อ่านศึกษาเพิ่มเติม เพื่อใช้ตรวจสอบ ตรวจทาน และทำความเข้าใจ
          นอกจากนี้ ยังรวบรวมแบบฟอร์มการแจ้ง การรายงาน และเอกสารที่ต้องจัดเก็บในการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัย โดยเน้นเฉพาะการจัดการด้านเอกสารพื้นฐานที่ จป.วิชาชีพจำเป็นต้องทราบ
           หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับ จป.วิชาชีพ รวมถึงนายจ้าง ผู้บริหารหน่วยงาน ให้ดำเนินงานได้อย่างคล่องตัว และนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และหลักสูตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความพร้อมด้านกฎหมายฯ มากยิ่งขึ้นก่อนที่จะก้าวเข้าสู่การทำงานจริงในสถานประกอบการ  
 

ทดลองอ่าน

สรุปกฎหมาย สำหรับ จป.วิชาชีพ

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : ทัศณุ เรืองสุวรรณ์
ISBN : 9789744437204
จำนวนหน้า : 232 หน้า
ราคา : 200 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2560
สั่งซื้อได้ที่ tpabook.com/product/สรุปกฎหมาย-จป/
 

 


แนะนำให้เพื่อน: