การบริหารความเสี่ยงด้าน HR

การบริหารความเสี่ยงด้าน HR

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์
ผู้แปล : -
ISBN : 978-974-443-353-4
จำนวนหน้า : 144 หน้า
ราคา : 120 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2551

คำแนะนำ

เนื้อหาของหนังสือเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของคนในองค์กรที่มีตัวอย่างประกอบให้เห็นอย่างชัดเจน ซึ่งแตกต่างจากหนังสือการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเล่มอื่น ๆ ที่มักจะพูดถึงความเสี่ยงขององค์กรโดยรวม ๆรายละเอียด
เนื้อหาของหนังสือเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของคนในองค์กรที่มีตัวอย่างประกอบให้เห็นอย่างชัดเจน ได้แก่ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ คนในองค์กร หลักการบริหารความเสี่ยง การค้นหา วิเคราะห์ ประเมินและจัดอันดับความเสี่ยงด้าน HR การประเมินความสามารถในการบริหารและจัดการความเสี่ยง การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เป็นต้น 
 
ซึ่งแตกต่างจากหนังสือการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเล่มอื่น ๆ ที่มักจะพูดถึงความเสี่ยงขององค์กรโดยรวม ๆ เพราะ “คน”  คือ “ทรัพยากร” หรือ “ทุน” ที่มีค่า ที่ทุกองค์กรจะต้องพัฒนาให้เกิดมูลค่าสูงสุดเพื่อประโยชน์ร่วมกันของทั้งคนและองค์กร  แต่ในมุมกลับกัน “คน” ก็มีโอกาสที่จะทำให้องค์กรเกิดความเสียหายได้เช่นเดียวกัน องค์กรจึงต้องรู้ทันความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องคนด้วย เพื่อป้องกันหรือแก้ไขให้เกิดความ เสียหายน้อยที่สุด

หนังสือที่เกี่ยวข้อง

E-Book