เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (ภาคปฏิบัติ)

เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (ภาคปฏิบัติ)

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : ไชยชาญ หินเกิด
ผู้แปล :
ISBN : 978-974-443-679-5
จำนวนหน้า : 124 หน้า
ราคา : 69 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2559

คำแนะนำ

หนังสือเล่มนี้เป็นใบงาน (ภาคปฏิบัติ) ใช้คู่กับหนังสือ "เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (รหัสวิชา 2104-2105)" ที่ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกาศลำดับที่ 17  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง รายละเอียด

เนื้อหาประกอบด้วย

ใบงานที่ 1 - 11 ครอบคลุมระยะเวลาการเรียนการสอน 18 สัปดาห์ (54 คาบ) ดังนี้
(1)  การถอดประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส
(2)  การถอดประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในรถยนต์
(3)  การพันขดลวดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในรถยนต์และทดสอบ
(4)  เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส ขณะไม่มีโหลด (กระตุ้นแยก)
(5)  เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส ขณะมีโหลด (กระตุ้นแยก)
(6)  เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส ขณะไม่มีโหลด (กระตุ้นในตัว)
(7)  เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส ขณะมีโหลด (กระตุ้นทั้งตัว)
(8)  เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส ขณะไม่มีโหลด
(9)  เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส ขณะมีโหลด
(10)  การขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส
(11)  การขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าระแสสลับ 3 เฟส


หนังสือที่เกี่ยวข้อง