วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ (รหัสวิชา 2104-2003)

วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ (รหัสวิชา 2104-2003)

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : บรรจง จันทมาศ และ ไชยชาญ หินเกิด
ผู้แปล :
ISBN : 978-974-443-716-7
จำนวนหน้า : 392 หน้า
ราคา : 130 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2560

คำแนะนำ

"วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ” เป็นความรู้พื้นฐานที่สำคัญมากสำหรับผู้ที่ศึกษาในสาขาช่างไฟฟ้ากำลังและสาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นแนวทางที่จะนำไปใช้กับการศึกษาในวิชาอื่น ๆ และการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไปรายละเอียด

หนังสือเล่มนี้ เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนและการปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาและเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์รายวิชาและมาตรฐานรายวิชาที่กำหนดไว้ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) พ.ศ. 2556 ได้ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ลำดับที่ 12

เนื้อหาประกอบด้วย 
บทที่ 1 การกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 
บทที่ 2 จำนวนเชิงซ้อน 
บทที่ 3 ความต้านทาน ความเหนี่ยวนำ ความจุไฟฟ้า ในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
บทที่ 4 ระบบไฟฟ้า 3 เฟส
แต่ละบทจะมีเนื้อหาสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน มีตัวอย่างการคำนวนวงจรไฟฟ้ากระแสสลับหลากหลายรูปแบบ

ท้ายบทแต่ละบทมีแบบฝึกหัดเกี่ยวกับการแก้ปัญหาวงจรไฟฟ้ากระแสสลับและเฉลยคำตอบท้ายเล่ม
รวมถึงใบงานภาคปฏิบัติ ประกอบความเข้าใจจำนวน 14 ใบงาน 


หนังสือที่เกี่ยวข้อง