หลักสูตรอบรมสำหรับผู้สอนภาษา
Training Course for Language Teachers


โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมวิธีการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศสำหรับบุคคลทั่วไปตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการถ่ายทอดภาษาไทยที่ได้มาตรฐานแก่ชาวต่างชาติ และมีจุดมุ่งหมายที่จะผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพในการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ นอกจากนี้ทางสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) โดยโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ยังเป็นผู้ดำเนินโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา อาชีพผู้สอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) อีกด้วย

คณาจารย์ผู้เป็นวิทยากรในโครงการล้วนเป็นผู้เชี่ยวชาญ คร่ำหวอดในแวดวงการศึกษาไทย และเป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพฯ อาชีพผู้สอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติจนสำเร็จลุล่วง ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เทคนิค วิธีการสอน และวิธีการนำเสนออย่างมืออาชีพ เมื่อจบหลักสูตรแล้วผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร และมีสิทธิ์สมัครเป็นอาจารย์พิเศษของโรงเรียนฯ
การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอบรมสำหรับผู้สอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ

2550 เปิดโครงการอบรมวิธีการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 48 ชม.
2560 ปรับโครงการอบรมวิธีการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ รุ่นที่ 17* จาก 48 ชม. เป็น 66 ชม. โดยเพิ่มหัวข้ออบรมที่จำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนให้ครบครัน (ที่มาของการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ, ปัญหาที่พบบ่อยในการออกเสียงภาษาไทย, สัทอักษรในการสอนภาษาไทย, จิตวิทยาการสอนภาษา, สาธิตการสอนการอ่านเขียนภาษาไทย, ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย, เทคนิคการจัดกิจกรรมเพื่อสอนทักษะการสื่อสาร, การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาษาไทย)
2562 เปิดหลักสูตรอบรมผู้สอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติเพื่อพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพ 30 ชม. เป็นหลักสูตรต่อเนื่องจากโครงการอบรมวิธีการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 66 ชม. เพื่อให้ผู้ที่มีประสบการณ์การสอนและผู้ที่ไม่มีประสบการณ์การสอนเข้าอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และกลวิธีการสอนเพิ่มเติม
2563 ปรับรูปแบบการจัดการอบรมโครงการอบรมวิธีการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ รุ่นที่ 20** เป็น 2 ระบบ (ไฮบริด) สามารถเลือกอบรมที่โรงเรียนหรือทางออนไลน์ได้
2564 ปรับรูปแบบการจัดการอบรมหลักสูตรอบรมผู้สอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติเพื่อพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพ รุ่นที่ 2** เป็น 2 ระบบ (ไฮบริด) สามารถเลือกอบรมที่โรงเรียนหรือทางออนไลน์ได้